YMMV / Life Sketch

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/LifeSketch