YMMV / Hamlet 2


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Hamlet2