YMMV / Ego Likeness

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/EgoLikeness