Heartwarming: Castle of Shikigami

aka: Shikigami No Shiro
  • Sayo consoling Kohtaro in his ending in Castle of Shikigami III.

Alternative Title(s):

Shikigami No Shiro