YMMV / Shattered Angels
aka: Kyoshiro To Towa No Sora

Alternative Title(s): Kyoshiro To Towa No Sora

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/ShatteredAngels?from=YMMV.KyoshiroToTowaNoSora