Follow TV Tropes

Following

Tropers / Fujiwarano Mokou

Go To

Hado (FujiwaranoMokou) is a hopeless little girl, who'll add more later.

...she is also awesome. - Pirka

... no you - FujiwaraNoMokou

Top

Example of:

/
/

Feedback