Follow TV Tropes

Following

Characters / Wulin Warriors

Go To

     Lone Sword (Bù Èr-Dāo) 
https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/ls.png

     Scar (Yè Hsiǎo-Chāi) 
https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/scar_2.png

     Phoenix (Liúlàng Zhě) 
https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/phoenix_16.png

     The Oracle (Zuì'è Zhīshēn / Yī Yè-Shū) 
https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/oracle_1.png
The Oracle
https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/yi_ye_shu_oracle.png
The Oracle's real identity (Yī Yè-Shū), however, only in Pili. Not in Wulin Warriors.

     The Healer (Sù Huán-Jēn) 
https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/susu.png
The Healer, or rather, the real protagonist of Pili (S Hun-Jēn), sadly, for some reason, no so much in Wulin Warriors.

     Scarab (Tiān Mó) 
https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/scarab_5.png

     Rainbow (Qīhǎi Yóu-Xiá) 
https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/rainbow_2.png

     Crybaby (Fēián Gōng-Zǐ) 
https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/crybaby_3.png

     Wraithstar 

     Four Point (Bìng Jiàn-Sǒu) 
https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/four_point.png

     Willow (Liǔ Yī-Yī) 
https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/willow_8.png

     Rethereon 

     Mo Kui 

     Bright Road (Lù-Guāng-míng) 
https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/bright_road.png

     The Lord of the Stars 

Top