Follow TV Tropes

Following

Characters / Dynasty Warriors

Go To

A list of the major players in the Dynasty Warriors series. (May or may not be 100% accurate regarding the Three Kingdoms version.) Asterisks (*) mark NPC characters who became playable via DLC.

    open/close all folders 

    For a recap, here is the chronological order of character introduction: 
 • Debuting in 1:
  • Wei: Xiahou Dun, Dian Wei, Xu Zhu, Cao Cao
  • Wu: Zhou Yu, Lu Xun, Taishi Ci, Sun Shangxiang
  • Shu: Zhao Yun, Guan Yu, Zhang Fei, Zhuge Liang
  • Others: Diaochan, Lu Bu
 • Debuting in 2:
  • Wei: Xiahou Yuan, Zhang Liao, Sima Yi
  • Wu: Sun Jian, Sun Quan, Lu Meng, Gan Ning
  • Shu: Liu Bei, Ma Chao, Huang Zhong, Jiang Wei
  • Others: Dong Zhuo, Yuan Shao, Zhang Jiao
 • Debuting in 3:
  • Wei: Xu Huang, Zhang He, Zhenji
  • Wu: Huang Gai, Sun Ce, Daqiao, Xiaoqiao
  • Shu: Wei Yan, Pang Tong
  • Others: Meng Huo, Zhurong, Fu Xi, Nuwa
 • Debuting in 4:
  • Wei: Cao Ren
  • Wu: Zhou Tai
  • Shu: Yueying
 • Debuting in 5:
  • Wei: Cao Pi, Pang De
  • Wu: Ling Tong
  • Shu: Guan Ping, Xingcai
  • Others: Zuo Ci
 • Debuting in Strikeforce 2
  • Wei: Cai Wenji
 • Debuting in 7
  • Wei: Jia Xu
  • Wu: Ding Feng, Lianshi
  • Shu: Ma Dai, Guan Suo, Bao Sanniang, Liu Shan
  • Jin (new faction, Sima Yi moves here as patriarch): Sima Shi, Sima Zhao, Wang Yuanji, Zhuge Dan, Guo Huai, Deng Ai, Zhong Hui, Xiahou Ba
 • Debuting in 7: Xtreme Legends
  • Wei: Guo Jia, Wang Yi
 • Debuting in 7: Empires
  • Shu: Xu Shu
 • Debuting in 8
  • Wei: Yue Jin, Li Dian
  • Wu: Lu Su, Han Dang
  • Shu: Guan Yinping, Guan Xing, Zhang Bao
  • Jin: Zhang Chunhua, Jia Chong, Wen Yang
 • Debuting in 8: Xtreme Legends
  • Wei: Yu Jin
  • Wu: Zhu Ran
  • Shu: Fa Zheng
  • Others: Chen Gong, Lu Lingqi
 • Debuting in 8: Empires
  • Wei: Xun Yu
 • Debuting in 9
  • Wei: Cao Xiu, Man Chong, Xun You
  • Wu: Cheng Pu, Xu Sheng
  • Shu: Zhou Cang, Xiahou Ji*
  • Jin: Xin Xianying
  • Others: Dong Bai*, Hua Xiong*, Yuan Shu*

Total: 96. Whew.

Advertisement:


Top