Follow TV Tropes

Following

History Characters / YuYuHakusho

Go To* [[Characters/YuYuHakushoOtherCharacters Other Characters]] [[note]]Mr. Takenaka, Mr. Iwamoto, Mr. Akashi, Kirishima, Okubo, Sawamura, Koto, Juri, Ruka, Enki, Kokou, Kujou, Natsume, Souketsu, Shu, Saizou, Tetsuzan, Denhou, The Lady Doctor, Shigure, Maya Kitajima, Hedoki, Yatsude[[/note]]

to:

* [[Characters/YuYuHakushoOtherCharacters Other Characters]] [[note]]Mr. Takenaka, Mr. Iwamoto, Mr. Akashi, Kirishima, Okubo, Sawamura, Koto, Juri, Ruka, Enki, Kokou, Kujou, Natsume, Souketsu, Shu, Yoda, Saizou, Tetsuzan, Denhou, The Lady Doctor, Shigure, Maya Kitajima, Hedoki, Yatsude[[/note]]


* [[Characters/YuYuHakushoTeamUrameshi Team Urameshi]] [[note]]Yusuke Urameshi, Kazuma Kuwabara, Kurama, Hiei, Genkai[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoSupportingCast Supporting Cast]] [[note]]Keiko Yukimura, Shizuru Kuwabara, Yukina, Atsuko Urameshi, Puu, Hinageshi, Botan, Koenma, Jorge Saotome, Ayame, Sayaka, Rena[[/note]]

to:

* [[Characters/YuYuHakushoTeamUrameshi Team Urameshi]] [[note]]Yusuke Urameshi, Kazuma Kuwabara, Kurama, Hiei, Genkai[[/note]]
Hiei[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoSupportingCast Supporting Cast]] [[note]]Keiko [[note]]Genkai, Keiko Yukimura, Shizuru Kuwabara, Yukina, Atsuko Urameshi, Puu, Hinageshi, Botan, Koenma, Jorge Saotome, Ayame, Sayaka, Rena[[/note]]


* [[Characters/YuYuHakushoTeamUrameshi Team Urameshi]] [[note]]Yusuke Urameshi, Kazuma Kuwabara, Kurama, Hiei[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoSupportingCast Supporting Cast]] [[note]]Botan, Genkai, Keiko Yukimura, Shizuru Kuwabara, Yukina, Atsuko Urameshi, Puu, Hinageshi, Koenma, Jorge Saotome, Ayame, Sayaka[[/note]]

to:

* [[Characters/YuYuHakushoTeamUrameshi Team Urameshi]] [[note]]Yusuke Urameshi, Kazuma Kuwabara, Kurama, Hiei[[/note]]
Hiei, Genkai[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoSupportingCast Supporting Cast]] [[note]]Botan, Genkai, Keiko [[note]]Keiko Yukimura, Shizuru Kuwabara, Yukina, Atsuko Urameshi, Puu, Hinageshi, Botan, Koenma, Jorge Saotome, Ayame, Sayaka[[/note]]Sayaka, Rena[[/note]]


* [[Characters/YuYuHakushoOtherCharacters Other Characters]] [[note]]Koto, Juri, Ruka, Enki, Kokou, Kujou, Natsume, Souketsu, Shu, Saizou, Tetsuzan, Denhou, The Lady Doctor, Shigure, Maya Kitajima, Hedoki, Yatsude[[/note]]

to:

* [[Characters/YuYuHakushoOtherCharacters Other Characters]] [[note]]Koto, [[note]]Mr. Takenaka, Mr. Iwamoto, Mr. Akashi, Kirishima, Okubo, Sawamura, Koto, Juri, Ruka, Enki, Kokou, Kujou, Natsume, Souketsu, Shu, Saizou, Tetsuzan, Denhou, The Lady Doctor, Shigure, Maya Kitajima, Hedoki, Yatsude[[/note]]


[[quoteright:350:https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/00_charaindex04.png]]Characters that appear in Yoshihiro Togashi's ''Manga/YuYuHakusho''.


[[quoteright:350:https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/yuyu_hakusho_game_visual.png]]

Added DiffLines:

[[WMG:[[center: [- ''Manga/YuYuHakusho'' '''Main Character Index'''\\
[[Characters/YuYuHakushoTeamUrameshi Team Urameshi]] | [[Characters/YuYuHakushoSupportingCast Supporting Cast]] | [[Characters/YuYuHakushoAllies Allies]] | [[Characters/YuYuHakushoMainVillains Main Antagonists]] | [[Characters/YuYuHakushoTheThreeKings The Three Kings]] | [[Characters/YuYuHakushoOtherDarkTournamentParticipants Other Dark Tournament Participants]] | [[Characters/YuYuHakushoOtherCharacters Other Characters]]]]-]]]

[[quoteright:350:https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/yuyu_hakusho_game_visual.png]]

Characters that appear in Yoshihiro Togashi's ''Manga/YuYuHakusho''.


* [[Characters/YuYuHakushoSupportingCast Supporting Cast]] [[note]]Botan, Genkai, Keiko Yukimura, Shizuru Kuwabara, Yukina, Atsuko Urameshi, Puu, Hinageshi, Koenma, Jorge Saotome, Ayame[[/note]]

to:

* [[Characters/YuYuHakushoSupportingCast Supporting Cast]] [[note]]Botan, Genkai, Keiko Yukimura, Shizuru Kuwabara, Yukina, Atsuko Urameshi, Puu, Hinageshi, Koenma, Jorge Saotome, Ayame[[/note]]Ayame, Sayaka[[/note]]


* [[Characters/YuYuHakushoMainVillains Main Antagonists]] [[note]]Jyaki, Goki, Rando, Half Breed Demons, The Four Saint Beasts (Genbu, Byakko, Seiryuu, Suzaku), Gonzo Tarukane, The Demon Triad (Miyuki, Inmaki, Gokumonki), Sakyo, Team Toguro (Younger Toguro, Elder Toguro, Karasu, Bui), The Sensui Seven (Shinobu Sensui, Itsuki, Kaname Hagiri, Minoru Kamiya, Kiyoshi Mitarai, Tsukihito Amanuma, Sadao Makihara), Koashura, Garuga, Yakumo, Other Makai Gods, Kuronue, King Enma, The Special Defense Forces, Sei-Sei Shinto[[/note]]

to:

* [[Characters/YuYuHakushoMainVillains Main Antagonists]] [[note]]Jyaki, Goki, Rando, Half Breed Demons, The Four Saint Beasts (Genbu, Byakko, Seiryuu, Suzaku), Gonzo Tarukane, The Demon Triad (Miyuki, Inmaki, Gokumonki), Sakyo, Team Toguro (Younger Toguro, Elder Toguro, Karasu, Bui), The Sensui Seven (Shinobu Sensui, Itsuki, Kaname Hagiri, Minoru Kamiya, Kiyoshi Mitarai, Tsukihito Amanuma, Sadao Makihara), Koashura, Garuga, Yakumo, Other Makai Gods, Kuronue, Animated Feature Film Antagonists, King Enma, The Special Defense Forces, Sei-Sei Shinto[[/note]]


* [[Characters/YuYuHakushoMainVillains Main Villains]] [[note]]Jyaki, Goki, Rando, Half Breed Demons, The Four Saint Beasts (Genbu, Byakko, Seiryuu, Suzaku), Gonzo Tarukane, The Demon Triad (Miyuki, Inmaki, Gokumonki), Sakyo, Team Toguro (Younger Toguro, Elder Toguro, Karasu, Bui), The Sensui Seven (Shinobu Sensui, Itsuki, Kaname Hagiri, Minoru Kamiya, Kiyoshi Mitarai, Tsukihito Amanuma, Sadao Makihara), Koashura, Garuga, Yakumo, Other Makai Gods, Kuronue, King Enma, The Special Defense Forces, Sei-Sei Shinto[[/note]]

to:

* [[Characters/YuYuHakushoMainVillains Main Villains]] Antagonists]] [[note]]Jyaki, Goki, Rando, Half Breed Demons, The Four Saint Beasts (Genbu, Byakko, Seiryuu, Suzaku), Gonzo Tarukane, The Demon Triad (Miyuki, Inmaki, Gokumonki), Sakyo, Team Toguro (Younger Toguro, Elder Toguro, Karasu, Bui), The Sensui Seven (Shinobu Sensui, Itsuki, Kaname Hagiri, Minoru Kamiya, Kiyoshi Mitarai, Tsukihito Amanuma, Sadao Makihara), Koashura, Garuga, Yakumo, Other Makai Gods, Kuronue, King Enma, The Special Defense Forces, Sei-Sei Shinto[[/note]]


* [[Characters/YuYuHakushoMainVillains Main Villains]] [[note]]Jyaki, Goki, Rando, Half Breed Demons, The Four Saint Beasts (Genbu, Byakko, Seiryuu, Suzaku) Gonzo Tarukane, The Demon Triad (Miyuki, Inmaki, Gokumonki), Sakyo, Team Toguro (Younger Toguro, Elder Toguro, Karasu, Bui), The Sensui Seven (Shinobu Sensui, Itsuki, Kaname Hagiri, Minoru Kamiya, Kiyoshi Mitarai, Tsukihito Amanuma, Sadao Makihara), Koashura, Garuga, Yakumo, Other Makai Gods, Kuronue, King Enma, The Special Defense Forces, Sei-Sei Shinto[[/note]]

to:

* [[Characters/YuYuHakushoMainVillains Main Villains]] [[note]]Jyaki, Goki, Rando, Half Breed Demons, The Four Saint Beasts (Genbu, Byakko, Seiryuu, Suzaku) Suzaku), Gonzo Tarukane, The Demon Triad (Miyuki, Inmaki, Gokumonki), Sakyo, Team Toguro (Younger Toguro, Elder Toguro, Karasu, Bui), The Sensui Seven (Shinobu Sensui, Itsuki, Kaname Hagiri, Minoru Kamiya, Kiyoshi Mitarai, Tsukihito Amanuma, Sadao Makihara), Koashura, Garuga, Yakumo, Other Makai Gods, Kuronue, King Enma, The Special Defense Forces, Sei-Sei Shinto[[/note]]


* [[Characters/YuYuHakushoTeamUrameshi Team Urameshi]][[note]]Yusuke Urameshi, Kazuma Kuwabara, Kurama, Hiei[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoSupportingCast Supporting Cast]][[note]]Botan, Genkai, Keiko Yukimura, Shizuru Kuwabara, Yukina, Atsuko Urameshi, Puu, Hinageshi, Koenma, Jorge Saotome, Ayame[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoAllies Allies]][[note]]Rinku, Chu, Jin, Toya, Shishiwakamaru, Suzuki, Asato Kido, Yu Kaito, Mitsunari Yanagisawa, Shigeru Murota, The Satou Family (Kuroko Satou, née Sanada, Shougo Satou, Kaizei & Fubuki Sanada), Hokushin[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoMainVillains Main Villains]][[note]]Jyaki, Goki, Rando, Half Breed Demons, The Four Saint Beasts (Genbu, Byakko, Seiryuu, Suzaku) Gonzo Tarukane, The Demon Triad (Miyuki, Inmaki, Gokumonki), Sakyo, Team Toguro (Younger Toguro, Elder Toguro, Karasu, Bui), The Sensui Seven (Shinobu Sensui, Itsuki, Kaname Hagiri, Minoru Kamiya, Kiyoshi Mitarai, Tsukihito Amanuma, Sadao Makihara), Koashura, Garuga, Yakumo, Other Makai Gods, Kuronue, King Enma, The Special Defense Forces, Sei-Sei Shinto[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoTheThreeKings The Three Kings]][[note]]Raizen, Mukuro, Yomi[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoOtherDarkTournamentParticipants Other Dark Tournament Participants]][[note]]Team Jolly Devil Six, Team Spirit Warriors, Team Ichigaki, Team Masho, Team Gokai Six, Team Uraotogi, Team Gorenja[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoOtherCharacters Other Characters]][[note]]Koto, Juri, Ruka, Enki, Kokou, Kujou, Natsume, Souketsu, Shu, Saizou, Tetsuzan, Denhou, The Lady Doctor, Shigure, Maya Kitajima, Hedoki, Yatsude[[/note]]

to:

* [[Characters/YuYuHakushoTeamUrameshi Team Urameshi]][[note]]Yusuke Urameshi]] [[note]]Yusuke Urameshi, Kazuma Kuwabara, Kurama, Hiei[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoSupportingCast Supporting Cast]][[note]]Botan, Cast]] [[note]]Botan, Genkai, Keiko Yukimura, Shizuru Kuwabara, Yukina, Atsuko Urameshi, Puu, Hinageshi, Koenma, Jorge Saotome, Ayame[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoAllies Allies]][[note]]Rinku, Allies]] [[note]]Rinku, Chu, Jin, Toya, Shishiwakamaru, Suzuki, Asato Kido, Yu Kaito, Mitsunari Yanagisawa, Shigeru Murota, The Satou Family (Kuroko Satou, née Sanada, Shougo Satou, Kaizei & Fubuki Sanada), Hokushin[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoMainVillains Main Villains]][[note]]Jyaki, Villains]] [[note]]Jyaki, Goki, Rando, Half Breed Demons, The Four Saint Beasts (Genbu, Byakko, Seiryuu, Suzaku) Gonzo Tarukane, The Demon Triad (Miyuki, Inmaki, Gokumonki), Sakyo, Team Toguro (Younger Toguro, Elder Toguro, Karasu, Bui), The Sensui Seven (Shinobu Sensui, Itsuki, Kaname Hagiri, Minoru Kamiya, Kiyoshi Mitarai, Tsukihito Amanuma, Sadao Makihara), Koashura, Garuga, Yakumo, Other Makai Gods, Kuronue, King Enma, The Special Defense Forces, Sei-Sei Shinto[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoTheThreeKings The Three Kings]][[note]]Raizen, Kings]] [[note]]Raizen, Mukuro, Yomi[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoOtherDarkTournamentParticipants Other Dark Tournament Participants]][[note]]Team Participants]] [[note]]Team Jolly Devil Six, Team Spirit Warriors, Team Ichigaki, Team Masho, Team Gokai Six, Team Uraotogi, Team Gorenja[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoOtherCharacters Other Characters]][[note]]Koto, Characters]] [[note]]Koto, Juri, Ruka, Enki, Kokou, Kujou, Natsume, Souketsu, Shu, Saizou, Tetsuzan, Denhou, The Lady Doctor, Shigure, Maya Kitajima, Hedoki, Yatsude[[/note]]


* [[Characters/YuYuHakushoSupportingCast Supporting Cast]][[note]]Botan, Keiko Yukimura, Koenma, Genkai, Yukina, Atsuko Urameshi, Shizuru Kuwabara, Ayame, Puu, Jorge Saotome, Hinageshi[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoAllies Allies]][[note]]Toya, Jin, Chu, Rinku, Shishiwakamaru, Onji, Yu Kaito, Asato Kido, Mitsunari Yanagisawa, Shigeru Murota, Hokushin[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoMainVillains Main Villains]][[note]]Spirit Detective Saga Villains (Jyaki, Goki, Rando, Half Breed Demons, Gonzo Tarukane, the Demon Triad), The Four Saint Beasts (Genbu, Byakko, Seiryuu, Suzaku), Team Toguro (Younger Toguro, Elder Toguro, Sakyo N., Karasu, Bui), The Sensui Seven (Black Angel - Shinobu Sensui, Gatekeeper - Itsuki, Sniper - Kaname Hagiri, Doctor - Minoru Kamiya, Seaman - Kiyoshi Mitarai, Gamemaster - Tsukihito Amanuma, Gourmet - Sadao Makihara, [[spoiler:Elder Toguro]]), Movie Villains (Koashura, Garuga, Yakumo, Other Makai Gods, Kuronue), Spoiler Villains ([[spoiler:King Enma, The Special Defense Forces, Sei-Sei Shinto]])[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoTheThreeKings The Three Kings]][[note]]Yomi, Mukuro, Raizen[[/note]]

to:

* [[Characters/YuYuHakushoSupportingCast Supporting Cast]][[note]]Botan, Genkai, Keiko Yukimura, Koenma, Genkai, Shizuru Kuwabara, Yukina, Atsuko Urameshi, Shizuru Kuwabara, Ayame, Puu, Hinageshi, Koenma, Jorge Saotome, Hinageshi[[/note]]
Ayame[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoAllies Allies]][[note]]Toya, Allies]][[note]]Rinku, Chu, Jin, Chu, Rinku, Toya, Shishiwakamaru, Onji, Yu Kaito, Suzuki, Asato Kido, Yu Kaito, Mitsunari Yanagisawa, Shigeru Murota, The Satou Family (Kuroko Satou, née Sanada, Shougo Satou, Kaizei & Fubuki Sanada), Hokushin[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoMainVillains Main Villains]][[note]]Spirit Detective Saga Villains (Jyaki, Villains]][[note]]Jyaki, Goki, Rando, Half Breed Demons, Gonzo Tarukane, the Demon Triad), The Four Saint Beasts (Genbu, Byakko, Seiryuu, Suzaku), Suzaku) Gonzo Tarukane, The Demon Triad (Miyuki, Inmaki, Gokumonki), Sakyo, Team Toguro (Younger Toguro, Elder Toguro, Sakyo N., Karasu, Bui), The Sensui Seven (Black Angel - Shinobu (Shinobu Sensui, Gatekeeper - Itsuki, Sniper - Kaname Hagiri, Doctor - Minoru Kamiya, Seaman - Kiyoshi Mitarai, Gamemaster - Tsukihito Amanuma, Gourmet - Sadao Makihara, [[spoiler:Elder Toguro]]), Movie Villains (Koashura, Makihara), Koashura, Garuga, Yakumo, Other Makai Gods, Kuronue), Spoiler Villains ([[spoiler:King Kuronue, King Enma, The Special Defense Forces, Sei-Sei Shinto]])[[/note]]
Shinto[[/note]]
* [[Characters/YuYuHakushoTheThreeKings The Three Kings]][[note]]Yomi, Kings]][[note]]Raizen, Mukuro, Raizen[[/note]]Yomi[[/note]]* [[Characters/YuYuHakushoOtherCharacters Other Characters]][[note]]Koto, Juri, Ruka, Natsume, Kokou, Enki, Maya Kitajima, Yatsude, Shigure, The Lady Doctor[[/note]]

to:

* [[Characters/YuYuHakushoOtherCharacters Other Characters]][[note]]Koto, Juri, Ruka, Enki, Kokou, Kujou, Natsume, Kokou, Enki, Souketsu, Shu, Saizou, Tetsuzan, Denhou, The Lady Doctor, Shigure, Maya Kitajima, Yatsude, Shigure, The Lady Doctor[[/note]]Hedoki, Yatsude[[/note]]


* [[Characters/YuYuHakushoOtherCharacters Other Characters]][[note]]Koto, Juri, Ruka, Natsume, Kokou, Enki, Maya Kitajima, Yatsude, Shigure, The Lady Doctor, Sei-Sei Shinto[[/note]]

to:

* [[Characters/YuYuHakushoOtherCharacters Other Characters]][[note]]Koto, Juri, Ruka, Natsume, Kokou, Enki, Maya Kitajima, Yatsude, Shigure, The Lady Doctor, Sei-Sei Shinto[[/note]]Doctor[[/note]]


%%
%% NEVER put spoilers in character descriptions or above example lists for any reason. Ever. NEVER put trope names in spoiler tags for any reason. Ever. Just leave spoilers out of character descriptions entirely, and if the trope name on its own is a spoiler, either don't add the example at all or embed it from another example. No exceptions. See Administrivia/HandlingSpoilers for details.
%%
%%
%% Trope entries NEVER get second-level bullets for any reason. Not even below their supertropes - many tropes have more than one supertrope. See Administrivia/ExampleIndentationInTropeLists for details.
%%
%%
%% ZeroContextExample entries are not allowed on wiki pages. All such entries have been commented out. Do not uncomment them without expanding them.
%%
%%

Showing 15 edit(s) of 1195

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report