Follow TV Tropes

Following

History Characters / RurouniKenshin

Go To* [[Characters/RurouniKenshinTheMeijiGovernment The Meiji Government]][[note]] Okubo Toshimichi, Chief Uramura/Muriaki, Kawaji Toshiyoshi, the unnamed Chief Officer, Ito Hirobumi, Takano, Ujiki, Shindo Tashiwachi[[/note]]

to:

* [[Characters/RurouniKenshinTheMeijiGovernment The Meiji Government]][[note]] Yamagata Aritomo, Okubo Toshimichi, Chief Uramura/Muriaki, Kawaji Toshiyoshi, the unnamed Chief Officer, Ito Hirobumi, Takano, Ujiki, Shindo Tashiwachi[[/note]]


* [[Characters/RurouniKenshinMangaOnlyCharacters Manga Only Characters]] [[note]]Oibore aka Geezer, the Higashidani family, Hanabi, Akari and Kogari, Ichigase Sameo[[/note]]

to:

* [[Characters/RurouniKenshinMangaOnlyCharacters Manga Only Characters]] [[note]]Oibore aka Geezer, the Higashidani family, Hanabi, Akari and Kogari, Ichigase Sameo[[/note]]Sameo, Alan Inoue, Ashitaro Hasegawa, Asahi Kubota.[[/note]]


* [[Characters/RurouniKenshinTheMeijiGovernment The Meiji Government]][[note]] Okubo Toshimichi, Chief Uramura/Muriaki, Kawaji Toshiyoshi, the unnamed Chief Officer, Ito Hirobumi, Takano[[/note]]

to:

* [[Characters/RurouniKenshinTheMeijiGovernment The Meiji Government]][[note]] Okubo Toshimichi, Chief Uramura/Muriaki, Kawaji Toshiyoshi, the unnamed Chief Officer, Ito Hirobumi, Takano[[/note]]Takano, Ujiki, Shindo Tashiwachi[[/note]]


* [[Characters/RurouniKenshinSupportingCharacters Supporting Characters]][[note]]Sekihara Tae, Sanjou Tsubame, Tsukayama Yutaro, Tsukioka Tsunan, Hiko Seijuurou XIII, Okita Souji, Yukishiro Tomoe, Kiyosato Akira, Katsura Kogoro, Takasugi Shinsaku, Iizuka, Okubo Toshimichi, Chief Uramura/Muriaki, Kawaji Toshiyoshi, the unnamed Chief Officer [[/note]]

to:

* [[Characters/RurouniKenshinSupportingCharacters Supporting Characters]][[note]]Sekihara Tae, Sanjou Tsubame, Tsukayama Yutaro, Tsukioka Tsunan, Hiko Seijuurou XIII, Okita Souji, Yukishiro Tomoe, Kiyosato Akira, Katsura Kogoro, Takasugi Shinsaku, Iizuka, Okubo Toshimichi, Chief Uramura/Muriaki, Kawaji Toshiyoshi, the unnamed Chief Officer [[/note]]Iizuka[[/note]]


Added DiffLines:

* [[Characters/RurouniKenshinTheMeijiGovernment The Meiji Government]][[note]] Okubo Toshimichi, Chief Uramura/Muriaki, Kawaji Toshiyoshi, the unnamed Chief Officer, Ito Hirobumi, Takano[[/note]]


* [[Characters/RurouniKenshinOniwabanshu Oniwabanshu]][[note]]Shinomori Aoshi, Hannya, Shikijo, Hyottoko, Beshimi, Makimachi Misao, Kashiwazaki Nenji aka Okina, Oumime[[/note]]

to:

* [[Characters/RurouniKenshinOniwabanshu Oniwabanshu]][[note]]Shinomori Aoshi, Hannya, Shikijo, Hyottoko, Beshimi, Makimachi Misao, Kashiwazaki Nenji aka Okina, Masukame, Oumime[[/note]]


* [[Characters/RurouniKenshinSupportingCharacters Supporting Characters]][[note]]Sekihara Tae, Sanjou Tsubame, Tsukayama Yutaro, Tsukioka Tsunan, Hiko Seijuurou XIII, Okita Souji, Yukishiro Tomoe, Kiyosato Akira, Katsura Kogoro, Takasugi Shinsaku, Iizuka, Chief Uramura/Muriaki, Kawaji Toshiyoshi, the unnamed Chief Officer [[/note]]

to:

* [[Characters/RurouniKenshinSupportingCharacters Supporting Characters]][[note]]Sekihara Tae, Sanjou Tsubame, Tsukayama Yutaro, Tsukioka Tsunan, Hiko Seijuurou XIII, Okita Souji, Yukishiro Tomoe, Kiyosato Akira, Katsura Kogoro, Takasugi Shinsaku, Iizuka, Okubo Toshimichi, Chief Uramura/Muriaki, Kawaji Toshiyoshi, the unnamed Chief Officer [[/note]]


* [[Characters/RurouniKenshinOniwabanshu Oniwabanshu]][[note]]Shinomori Aoshi, Hannya, Shikijo, Hyottoko, Beshimi, Misao, Kashiwazaki Nenji aka Okina[[/note]]

to:

* [[Characters/RurouniKenshinOniwabanshu Oniwabanshu]][[note]]Shinomori Aoshi, Hannya, Shikijo, Hyottoko, Beshimi, Beshimi, Makimachi Misao, Kashiwazaki Nenji aka Okina[[/note]]Okina, Oumime[[/note]]


* [[Characters/RurouniKenshinSupportingCharacters Supporting Characters]][[note]]Sekihara Tae, Sanjou Tsubame, Tsukayama Yutaro, Hiko Seijuurou XIII, Okita Souji, Yukishiro Tomoe, Kiyosato Akira, Katsura Kogoro, Takasugi Shinsaku, Iizuka, Chief Uramura/Muriaki, Kawaji Toshiyoshi, the unnamed Chief Officer [[/note]]

to:

* [[Characters/RurouniKenshinSupportingCharacters Supporting Characters]][[note]]Sekihara Tae, Sanjou Tsubame, Tsukayama Yutaro, Tsukioka Tsunan, Hiko Seijuurou XIII, Okita Souji, Yukishiro Tomoe, Kiyosato Akira, Katsura Kogoro, Takasugi Shinsaku, Iizuka, Chief Uramura/Muriaki, Kawaji Toshiyoshi, the unnamed Chief Officer [[/note]]


* [[Characters/RurouniKenshinSupportingCharacters Supporting Characters]][[note]]Sekihara Tae, Sanjou Tsubame, Tsukayama Yutaro, Hiko Seijuurou XIII, Okita Souji, Yukishiro Tomoe, Kiyosato Akira, Katsura Kogoro, Takasugi Shinsaku, Iizuka[[/note]]

to:

* [[Characters/RurouniKenshinSupportingCharacters Supporting Characters]][[note]]Sekihara Tae, Sanjou Tsubame, Tsukayama Yutaro, Hiko Seijuurou XIII, Okita Souji, Yukishiro Tomoe, Kiyosato Akira, Katsura Kogoro, Takasugi Shinsaku, Iizuka[[/note]]Iizuka, Chief Uramura/Muriaki, Kawaji Toshiyoshi, the unnamed Chief Officer [[/note]]


* [[Characters/RurouniKenshinOniwabanshu Oniwabanshu]][[note]]Shinomori Aoshi, Hannya, Shikijo, Hyottoko, Beshimi, Misao, Kashiwazaki Nenji aka Okina, [[quoteright:350:http://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/shikjio.jpg]]
[[caption-width-right:350:some caption text]][[/note]]

to:

* [[Characters/RurouniKenshinOniwabanshu Oniwabanshu]][[note]]Shinomori Aoshi, Hannya, Shikijo, Hyottoko, Beshimi, Misao, Kashiwazaki Nenji aka Okina, [[quoteright:350:http://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/shikjio.jpg]]
[[caption-width-right:350:some caption text]][[/note]]
Okina[[/note]]


* [[Characters/RurouniKenshinSupportingCharacters Supporting Characters]][[note]]Sekihara Tae, Sanjou Tsubame, Makimachi Misao, Kashiwazaki Nenji aka Okina, Tsukayama Yutaro, Hiko Seijuurou XIII, Okita Souji, Yukishiro Tomoe, Kiyosato Akira, Katsura Kogoro, Takasugi Shinsaku, Iizuka[[/note]]
* [[Characters/RurouniKenshinRivalsAndVillains Rivals and Minor Villains]][[note]]Hiruma Gohei and Hiruma Kihei, Kurogasa/Udo Jin-e, Shinomori Aoshi, Tokyo's Oniwabanshu, Takeda Kanryuu, Isurugi Raijuta, Arundo Akamatsu, Saito Hajime aka Fujita Goro, Abukuma's Four Priests, Senkaku, Yaminobu[[/note]]
* [[Characters/RurouniKenshinOniwabanshu Oniwabanshu]][[note]]Shinomori Aoshi, Hannya, Shikijo, Hyottoko, Beshimi, Okina, Misao[[/note]]

to:

* [[Characters/RurouniKenshinSupportingCharacters Supporting Characters]][[note]]Sekihara Tae, Sanjou Tsubame, Makimachi Misao, Kashiwazaki Nenji aka Okina, Tsukayama Yutaro, Hiko Seijuurou XIII, Okita Souji, Yukishiro Tomoe, Kiyosato Akira, Katsura Kogoro, Takasugi Shinsaku, Iizuka[[/note]]
* [[Characters/RurouniKenshinRivalsAndVillains Rivals and Minor Villains]][[note]]Hiruma Gohei and Hiruma Kihei, Kurogasa/Udo Jin-e, Shinomori Aoshi, Tokyo's Oniwabanshu, Takeda Kanryuu, Isurugi Raijuta, Arundo Akamatsu, Saito Hajime aka Fujita Goro, Abukuma's Four Priests, Senkaku, Yaminobu[[/note]]
* [[Characters/RurouniKenshinOniwabanshu Oniwabanshu]][[note]]Shinomori Aoshi, Hannya, Shikijo, Hyottoko, Beshimi, Misao, Kashiwazaki Nenji aka Okina, Misao[[/note]][[quoteright:350:http://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/shikjio.jpg]]
[[caption-width-right:350:some caption text]][[/note]]


* [[Characters/RurouniKenshinOniwabanshu Oniwabanshu]][[note]]Shinomori Aoshi, Hannya, Shikijo, Hyottoko, Beshimi, Okita, Misao[[/note]]

to:

* [[Characters/RurouniKenshinOniwabanshu Oniwabanshu]][[note]]Shinomori Aoshi, Hannya, Shikijo, Hyottoko, Beshimi, Okita, Okina, Misao[[/note]]


* [[Characters/RurouniKenshinOniwabanshu Oniwabanshu]][[note]]Shinomori Aoshi, Hannya, Shikijo, Hyottoko, Beshimi, Okita, Misao]]

to:

* [[Characters/RurouniKenshinOniwabanshu Oniwabanshu]][[note]]Shinomori Aoshi, Hannya, Shikijo, Hyottoko, Beshimi, Okita, Misao]]Misao[[/note]]


* [[Characters/RurouniKenshinOniwabanshu Oniwabanshu]]

to:

* [[Characters/RurouniKenshinOniwabanshu Oniwabanshu]]Oniwabanshu]][[note]]Shinomori Aoshi, Hannya, Shikijo, Hyottoko, Beshimi, Okita, Misao]]

Added DiffLines:

* [[Characters/RurouniKenshinOniwabanshu Oniwabanshu]]

Showing 15 edit(s) of 632

Top

Example of:

/
/

Feedback