Follow TV Tropes

Following

History Characters / JojosBizarreAdventure

Go To# ''[[Characters/JoJosBizarreAdventureJojolion JoJolion]]''[[note]]("Josuke Higashikata", Yasuho Hirose, Yoshikage Kira, Josefumi Kujo, Rai Mamezuku; Norisuke Higashikata IV, Tomoko Higashikata, Kaato Higashikata, Kyou Nijimura [[spoiler: (Joestar-Kira)]], Jobin Higashikata, Hato Higashikata, Joshu Higashikata, Daiya Higashikata and Tsurugi Higashikata; Holly Joestar-[[spoiler: Kira]], Suzuyo Hirose, Karera Sakunami; Yotsuyu Yagiyama, Aishou Dainenjiyama, A. Phex Brothers, Tamaki Damo, Dolomite, Urban Guerrilla, Doremifasolati Do, Poor Tom, Wu Tomoki; Oujirou Sasame, The Gingko Trees of Shakedown Road, Zaihei Nigatake)[[/note]]

to:

# ''[[Characters/JoJosBizarreAdventureJojolion JoJolion]]''[[note]]("Josuke Higashikata", Yasuho Hirose, Rai Mamezuku, Yoshikage Kira, Josefumi Kujo, Rai Mamezuku; Kujo; Norisuke Higashikata IV, Tomoko Higashikata, Kaato Higashikata, Kyou Nijimura [[spoiler: (Joestar-Kira)]], Jobin Higashikata, Hato Higashikata, Joshu Higashikata, Daiya Higashikata and Tsurugi Higashikata; Holly Joestar-[[spoiler: Kira]], Suzuyo Hirose, Karera Sakunami; Sakunami, Tooru; Yotsuyu Yagiyama, Aishou Dainenjiyama, A. Phex Brothers, Tamaki Damo, Dolomite, Damo; Urban Guerrilla, Doremifasolati Do, Poor Tom, Wu Tomoki; Tomoki, Akefu Satoru; Dolomite, Rock Scarab; Oujirou Sasame, The Gingko Trees of Shakedown Road, Zaihei Nigatake)[[/note]]


# ''[[Characters/JoJosBizarreAdventureDiamondIsUnbreakable Diamond is Unbreakable]]''[[note]](Josuke Higashikata, Jotaro Kujo, Koichi Hirose, Okuyasu Nijimura, Rohan Kishibe, Reimi Sugimoto, Hayato Kawajiri; Joseph Joestar, Tomoko Higashikata, Ryohei Higashikata, the patriarch of the Nijimura family, Tamami Kobayashi, Toshikazu Hazamada, Yukako Yamagishi, Antonio Trussardi, Shizuka Joestar, Shigekiyo "Shigechi" Yanguu, Aya Tsuji, Mikitaka Hazekura/Nu Mikitakazo Nshi, Yuuya Fungami, Kousaki and Shinobu Kawajiri; Yoshikage Kira, Anjuro "Angelo" Katagiri, Keicho Nijimura, Akira Otoishi, "Bug Eaten" and the unnamed rat, Yoshihiro Kira, Ken Ooyanagi, Gatta, Toyohiro Kanedaichi, Terunosuke Miyamoto, Masazo Kinoto)[[/note]]

to:

# ''[[Characters/JoJosBizarreAdventureDiamondIsUnbreakable Diamond is Unbreakable]]''[[note]](Josuke Higashikata, Jotaro Kujo, Koichi Hirose, Okuyasu Nijimura, Rohan Kishibe, Reimi Sugimoto, Hayato Kawajiri; Joseph Unbreakable]]''[[note]](Joseph Joestar, Tomoko Higashikata, Ryohei Higashikata, the patriarch of the Nijimura family, Tamami Kobayashi, Toshikazu Hazamada, Yukako Yamagishi, Antonio Trussardi, Shizuka Joestar, Shigekiyo "Shigechi" Yanguu, Aya Tsuji, Mikitaka Hazekura/Nu Mikitakazo Nshi, Yuuya Fungami, Kousaki and Shinobu Kawajiri; Yoshikage Kira, Anjuro "Angelo" Katagiri, Keicho Nijimura, Akira Otoishi, "Bug Eaten" and the unnamed rat, Yoshihiro Kira, Ken Ooyanagi, Gatta, Toyohiro Kanedaichi, Terunosuke Miyamoto, Masazo Kinoto)[[/note]]Kinoto)[[/note]]
** [[Characters/JoJosBizarreAdventureDiamondIsUnbreakableHeroes Heroes]][[note]](Josuke Higashikata, Jotaro Kujo, Koichi Hirose, Okuyasu Nijimura, Rohan Kishibe, Reimi Sugimoto, Hayato Kawajiri)[[/note]]


# ''[[Characters/JoJosBizarreAdventureVentoAureo Vento Aureo a.k.a. "Golden Wind"]]''[[note]]Diavolo, Leaky-Eye Luca, Pericolo, Polpo, Mario Zucchero, Sale, Squalo, Tiziano, Carne, Cioccolata, Vinegar Doppio, Secco; Sorbet and Gelatto, Formaggio, Illuso, Prosciutto, Pesci, Melone, Ghiaccio, Risotto Nero; Jotaro Kujo, Koichi Hirose, [[spoiler: Jean Pierre Polnareff]], Scolippi.)[[/note]]

to:

# ''[[Characters/JoJosBizarreAdventureVentoAureo Vento Aureo a.k.a. "Golden Wind"]]''[[note]]Diavolo, Wind"]]''[[note]](Diavolo, Leaky-Eye Luca, Pericolo, Polpo, Mario Zucchero, Sale, Squalo, Tiziano, Carne, Cioccolata, Vinegar Doppio, Secco; Sorbet and Gelatto, Formaggio, Illuso, Prosciutto, Pesci, Melone, Ghiaccio, Risotto Nero; Jotaro Kujo, Koichi Hirose, [[spoiler: Jean Pierre Polnareff]], Scolippi.)[[/note]]


** [[Characters/JoJosBizarreAdventureJotaro Jotaro Kujo]]
** [[Characters/JoJosBizarreAdventurePolnareff Jean-Pierre Polnareff]]

to:

** [[Characters/JoJosBizarreAdventureJotaro [[Characters/JoJosBizarreAdventureJotaroKujo Jotaro Kujo]]
** [[Characters/JoJosBizarreAdventurePolnareff [[Characters/JoJosBizarreAdventureJeanPierrePolnareff Jean-Pierre Polnareff]]# ''[[Characters/JoJosBizarreAdventureVentoAureo Vento Aureo a.k.a. "Golden Wind"]]''[[note]](Giorno Giovanna, Bruno Buccellati, Leone Abbacchio, Guido Mista, Narancia Ghirga, Pannacotta Fugo, Trish Una, Coco Jumbo; Diavolo, Leaky-Eye Luca, Pericolo, Polpo, Mario Zucchero, Sale, Squalo, Tiziano, Carne, Cioccolata, Vinegar Doppio, Secco; Sorbet and Gelatto, Formaggio, Illuso, Prosciutto, Pesci, Melone, Ghiaccio, Risotto Nero; Jotaro Kujo, Koichi Hirose, [[spoiler: Jean Pierre Polnareff]], Scolippi.)[[/note]]

to:

# ''[[Characters/JoJosBizarreAdventureVentoAureo Vento Aureo a.k.a. "Golden Wind"]]''[[note]](Giorno Giovanna, Bruno Buccellati, Leone Abbacchio, Guido Mista, Narancia Ghirga, Pannacotta Fugo, Trish Una, Coco Jumbo; Diavolo, Wind"]]''[[note]]Diavolo, Leaky-Eye Luca, Pericolo, Polpo, Mario Zucchero, Sale, Squalo, Tiziano, Carne, Cioccolata, Vinegar Doppio, Secco; Sorbet and Gelatto, Formaggio, Illuso, Prosciutto, Pesci, Melone, Ghiaccio, Risotto Nero; Jotaro Kujo, Koichi Hirose, [[spoiler: Jean Pierre Polnareff]], Scolippi.)[[/note]])[[/note]]
** [[Characters/JoJosBizarreAdventureTeamBucciarati Team Bucciarati]][[note]](Giorno Giovanna, Bruno Buccellati, Leone Abbacchio, Guido Mista, Narancia Ghirga, Pannacotta Fugo, Trish Una, Coco Jumbo)[[/note]]


# ''[[Characters/JoJosBizarreAdventureDiamondIsUnbreakable Diamond Is Unbreakable]]''[[note]](Josuke Higashikata, Jotaro Kujo, Koichi Hirose, Okuyasu Nijimura, Rohan Kishibe, Reimi Sugimoto, Hayato Kawajiri; Joseph Joestar, Tomoko Higashikata, Ryohei Higashikata, the patriarch of the Nijimura family, Tamami Kobayashi, Toshikazu Hazamada, Yukako Yamagishi, Antonio Trussardi, Shizuka Joestar, Shigekiyo "Shigechi" Yanguu, Aya Tsuji, Mikitaka Hazekura/Nu Mikitakazo Nshi, Yuuya Fungami, Kousaki and Shinobu Kawajiri; Yoshikage Kira, Anjuro "Angelo" Katagiri, Keicho Nijimura, Akira Otoishi, "Bug Eaten" and the unnamed rat, Yoshihiro Kira, Ken Ooyanagi, Gatta, Toyohiro Kanedaichi, Terunosuke Miyamoto, Masazo Kinoto)[[/note]]

to:

# ''[[Characters/JoJosBizarreAdventureDiamondIsUnbreakable Diamond Is is Unbreakable]]''[[note]](Josuke Higashikata, Jotaro Kujo, Koichi Hirose, Okuyasu Nijimura, Rohan Kishibe, Reimi Sugimoto, Hayato Kawajiri; Joseph Joestar, Tomoko Higashikata, Ryohei Higashikata, the patriarch of the Nijimura family, Tamami Kobayashi, Toshikazu Hazamada, Yukako Yamagishi, Antonio Trussardi, Shizuka Joestar, Shigekiyo "Shigechi" Yanguu, Aya Tsuji, Mikitaka Hazekura/Nu Mikitakazo Nshi, Yuuya Fungami, Kousaki and Shinobu Kawajiri; Yoshikage Kira, Anjuro "Angelo" Katagiri, Keicho Nijimura, Akira Otoishi, "Bug Eaten" and the unnamed rat, Yoshihiro Kira, Ken Ooyanagi, Gatta, Toyohiro Kanedaichi, Terunosuke Miyamoto, Masazo Kinoto)[[/note]]# [[Characters/JoJosBizarreAdventureOneShots One-shot characters]][[note]](Prisoner No.27 [Under Execution, Under Jailbreak]; Dolce and Ayashi Sasago [Dolce and his Master]; the Corn Worker and the Vagabond [Thus Spoke Rohan Kishibe Episode 16: At A Confessional]; The Monk [Dead Man's Questions]; Minoru Kagamari [Thus Spoke Rohan Kishibe Episode 2: Mutsukabezaka], Kyouko Izumi, Ikyou and the Mountain Gods [Thus Spoke Rohan Kishibe Episode 5: Millionaire Village]; the Mochizuki Family [Noburu, Haruko, Aki, Takeru and Mitsu Mochizuki] and the Rabbit God [Thus Spoke Rohan Kishibe Episode 4: Mochizuki Family Moon Viewing])[[/note]]
# [[Characters/JoJosBizarreAdventureSpinoffs Spinoff characters]]

to:

# [[Characters/JoJosBizarreAdventureOneShots One-shot characters]][[note]](Prisoner One-Shot Characters]][[note]](Prisoner No.27 [Under Execution, Under Jailbreak]; Dolce and Ayashi Sasago [Dolce and his Master]; the Corn Worker and the Vagabond [Thus Spoke Rohan Kishibe Episode 16: At A Confessional]; The Monk [Dead Man's Questions]; Minoru Kagamari [Thus Spoke Rohan Kishibe Episode 2: Mutsukabezaka], Kyouko Izumi, Ikyou and the Mountain Gods [Thus Spoke Rohan Kishibe Episode 5: Millionaire Village]; the Mochizuki Family [Noburu, Haruko, Aki, Takeru and Mitsu Mochizuki] and the Rabbit God [Thus Spoke Rohan Kishibe Episode 4: Mochizuki Family Moon Viewing])[[/note]]
# [[Characters/JoJosBizarreAdventureSpinoffs Spinoff characters]]Characters]]


The character page for ''Manga/JoJosBizarreAdventure''. As the series spans generations [[spoiler:and even {{Alternate Universe}}s]] of the Joestar family, this page is divided into the separate series for each characters.

to:

The character page for ''Manga/JoJosBizarreAdventure''. As the series spans generations [[spoiler:and and even into {{Alternate Universe}}s]] Universe}}s of the Joestar family, this page is divided into the separate series for each characters.


# ''[[Characters/JoJosBizarreAdventureJojolion JoJolion]]''[[note]]("Josuke Higashikata", Yasuho Hirose, Yoshikage Kira, Josefumi Kujo, Rai Mamezuku; Norisuke Higashikata IV, Tomoko Higashikata, Kaato Higashikata, Kyou Nijimura [[spoiler: (Joestar-Kira)]], Jobin Higashikata, Hato Higashikata, Joshu Higashikata, Daiya Higashikata and Tsurugi Higashikata; Holly Joestar-[[spoiler: Kira]], Suzuyo Hirose, Karera Sakunami; Yotsuyu Yagiyama, Aishou Dainenjiyama, A. Phex Brothers, Tamaki Damo, Dolomite, Urban Guerrilla, Doremifasolati Do, Poor Tom, Tomoki Wu; Oujirou Sasame, The Gingko Trees of Shakedown Road, Zaihei Nigatake)[[/note]]

to:

# ''[[Characters/JoJosBizarreAdventureJojolion JoJolion]]''[[note]]("Josuke Higashikata", Yasuho Hirose, Yoshikage Kira, Josefumi Kujo, Rai Mamezuku; Norisuke Higashikata IV, Tomoko Higashikata, Kaato Higashikata, Kyou Nijimura [[spoiler: (Joestar-Kira)]], Jobin Higashikata, Hato Higashikata, Joshu Higashikata, Daiya Higashikata and Tsurugi Higashikata; Holly Joestar-[[spoiler: Kira]], Suzuyo Hirose, Karera Sakunami; Yotsuyu Yagiyama, Aishou Dainenjiyama, A. Phex Brothers, Tamaki Damo, Dolomite, Urban Guerrilla, Doremifasolati Do, Poor Tom, Tomoki Wu; Wu Tomoki; Oujirou Sasame, The Gingko Trees of Shakedown Road, Zaihei Nigatake)[[/note]]


# ''[[Characters/JoJosBizarreAdventureJojolion JoJolion]]''[[note]]("Josuke Higashikata", Yasuho Hirose, Yoshikage Kira, Josefumi Kujo, Rai Mamezuku; Norisuke Higashikata IV, Tomoko Higashikata, Kaato Higashikata, Kyou Nijimura [[spoiler: (Joestar-Kira)]], Jobin Higashikata, Hato Higashikata, Joshu Higashikata, Daiya Higashikata and Tsurugi Higashikata; Holly Joestar-[[spoiler: Kira]], Suzuyo Hirose, Karera Sakunami; Yotsuyu Yagiyama, Aishou Dainenjiyama, A. Phex Brothers, Tamaki Damo, Dolomite, Urban Guerrilla, Doremifasolati Do, Poor Tom; Oujirou Sasame, The Gingko Trees of Shakedown Road, Zaihei Nigatake)[[/note]]

to:

# ''[[Characters/JoJosBizarreAdventureJojolion JoJolion]]''[[note]]("Josuke Higashikata", Yasuho Hirose, Yoshikage Kira, Josefumi Kujo, Rai Mamezuku; Norisuke Higashikata IV, Tomoko Higashikata, Kaato Higashikata, Kyou Nijimura [[spoiler: (Joestar-Kira)]], Jobin Higashikata, Hato Higashikata, Joshu Higashikata, Daiya Higashikata and Tsurugi Higashikata; Holly Joestar-[[spoiler: Kira]], Suzuyo Hirose, Karera Sakunami; Yotsuyu Yagiyama, Aishou Dainenjiyama, A. Phex Brothers, Tamaki Damo, Dolomite, Urban Guerrilla, Doremifasolati Do, Poor Tom; Tom, Tomoki Wu; Oujirou Sasame, The Gingko Trees of Shakedown Road, Zaihei Nigatake)[[/note]]


** [[Characters/JoJosBizarreAdventureDIO DIO]]

to:

** [[Characters/JoJosBizarreAdventureDIO DIO]]Dio Brando/DIO]]

Added DiffLines:

** [[Characters/JoJosBizarreAdventureJosephJoestar Joseph Joestar]]

Added DiffLines:

** [[Characters/JoJosBizarreAdventurePolnareff Jean-Pierre Polnareff]]


** [[Characters/JoJosBizarreAdventureJotaro Kujo Jotaro]]

to:

** [[Characters/JoJosBizarreAdventureJotaro Kujo Jotaro]]Jotaro Kujo]]# ''[[Characters/JoJosBizarreAdventureStoneOcean Stone Ocean]]''[[note]](Jolyne Kujo, Jotaro Kujo, Ermes Costello, Emporio Alnino, F.F., "Weather Report"[[spoiler: /Wes Bluemarine, born Domenico Pucci]], Narciso Anasui, Enrico Pucci, Gwess, Johngalli A, Thunder [=McQueen=], Miraschon, Lang Rangler, Sports Maxx, Viviano Westwood, Kenzo, D an G, Guccio, The Green Baby, Miuccia "Miumiu" Miuller, Ungalo, Rikiel, Donatello Versus; Jolyne's mom)[[/note]]

to:

# ''[[Characters/JoJosBizarreAdventureStoneOcean Stone Ocean]]''[[note]](Jolyne Kujo, Cujoh, Jotaro Kujo, Ermes Costello, Emporio Alnino, F.F., "Weather Report"[[spoiler: /Wes Bluemarine, born Domenico Pucci]], Narciso Anasui, Enrico Pucci, Gwess, Johngalli A, Thunder [=McQueen=], Miraschon, Lang Rangler, Sports Maxx, Viviano Westwood, Kenzo, D an G, Guccio, The Green Baby, Miuccia "Miumiu" Miuller, Ungalo, Rikiel, Donatello Versus; Jolyne's mom)[[/note]]

Added DiffLines:

** [[Characters/JoJosBizarreAdventureJotaro Kujo Jotaro]]

Added DiffLines:

** [[Characters/JoJosBizarreAdventureDIO DIO]]

Added DiffLines:

# [[Characters/JoJosBizarreAdventureSpinoffs Spinoff characters]]

Showing 15 edit(s) of 383

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report