http://tvtropes.org/pmwiki/remarks.php?trope=YMMV.MyLittlePonyFriendshipIsMagicS1E4ApplebuckSeason