YMMV / U.S. Marshals

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/USMarshals