YMMV / Three Big Men

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/ThreeBigMen