YMMV / The World/Inferno Friendship Society

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheWorldInfernoFriendshipSociety