YMMV / The Punisher (1989)

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/ThePunisher1989