YMMV / The Public Enemy

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/ThePublicEnemy