YMMV / The Mummy's Hand

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheMummysHand