YMMV / The Legend Of ABLB

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheLegendOfAblb