YMMV / The Last Free City

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheLastFreeCity