YMMV / The Identity Matrix

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheIdentityMatrix