YMMV / The Godzilla Power Hourhttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheGodzillaPowerHour