YMMV / The Fear Mythos

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheFearMythos