YMMV / Super Mario 63

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SuperMario63