YMMV / SPY Fox

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SpyFox