YMMV / Sonic, grab my x!

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SonicGrabMyX