YMMV / Slowdivehttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Slowdive