YMMV / Skinny Puppy


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SkinnyPuppy