YMMV / Shanna the She-Devil


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/ShannaTheSheDevil