YMMV / Radio

The 2003 movie:

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Radio