YMMV / Pokéumans

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Pokeumans