YMMV / Ow, my sanity


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/OwMySanity