Random

YMMV: One Hundred Yard Stare

YMMV tropes for One Hundred Yard Stare.