YMMV / OMGWTFOTL


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/OMGWTFOTL