YMMV / Nobody Dies Trials Of Kiri Harasami

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/NobodyDiesTrialsOfKiriHarasami