YMMV / Nights In The Big City

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/NightsInTheBigCity