YMMV / Nabucco

—-
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Nabucco