YMMV / My Pokémon Ranch

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/MyPokemonRanch