YMMV / My Little Pony: Friendship Gardens

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/MyLittlePonyFriendshipGardens