YMMV / Monty Python

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/MontyPython