YMMV / M0

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/MX0