YMMV / Level 30 Psychiatry

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Level30Psychiatry