YMMV / J.G. Thirlwell


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/JGThirlwell