YMMV / Inglip

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Inglip