YMMV / I Am Legend


The 2007 Film:


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/IAmLegend