YMMV / Howl

The poem:

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Howl