YMMV / Gargoyle of the Yoshinagas

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/GargoyleOfTheYoshinagas