YMMV / Gundam


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/GUNDAM