YMMV / Fritz the Cat


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/FritzTheCat