YMMV / Freaky Friday

The novel

1976

2003

See YMMV.Freaky Friday 2003
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/FreakyFriday